Publikačné údaje

Publikované

VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 243 633 125
Fax: +421 243 413 130
Email: office@vng-slovakia.sk

zastúpená/konajúca prostredníctvom

Matej Matulay – konateľ
Frank Schulze – konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 38909/B

Poštová adresa

VNG Slovakia, spol. s r.o
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Slovensko

Grafická úprava
mellowmessage GmbH

Nosný systém
EXXETA GmbH

Právne doložky

1. Prehlásenie

VNG Slovakia, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob prístupu na webové stránky, kvality prístupu alebo formu prezentácie rovnatko tiež nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach. VNG Slovakia, spol. s r.o. nie je zodpovedná za zápisy zo strany užívateľov, alebo za obsah odkazovaných stránok.

2. Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva VNG Slovakia, spol. s r.o. sú vyhradené. Obsah webovej stránky je určený výhradne pre osobné / obchodné použitie. Je zakázané kopírovať, reprodukovať alebo upravovať obsah tejto webovej stránky.

3. Ochrana údajov

Pri použití tejto webovej stránky sú niektoré údaje (URL webovej stránky žiadajúcej o súbor, názov súboru ku ktorému sa pristupuje, dátum a čas žiadosti v prístupe; množstvo prenášaných údajov, stav prístupu, prehliadač používajúci internet a IP adresu počítača, ktorý žiada o prístup) ukladané. VNG Slovakia, spol. s r.o. používa tieto informácie výhradne na interné štatistické účely. V prípade, ak sú na tejto web stránke zhromažďované osobné údaje (napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa), VNG Slovakia, spol. s r.o.  tieto údaje používa výhradne k odpovedi na Váš dotaz, alebo na výkon zmluvy s Vami uzatvorenej. V prípade, ak VNG Slovakia, spol. s r.o., využije služieb subdodávateľov k spracovaniu Vašich dotazov alebo na plnenie uvedenej zmluvy, VNG Slovakia, spol. s r.o.  sa zaväzuje zabezpečiť, že takto zhromaždené údaje, odovzdané subdodávateľovi, respektíve subdodávateľom, musia byť použité len na účely uvedené vyššie. Údaje sa nebudú predávať, prípadne alebo uvádzať na trh iným spôsobom.