Ochrana dát a osobných údajov

INFORMÁCIA OHĽADNE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sú spracovávané Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou ako takou, a týmto vám chceme priniesť prehľad o spracovaní osobných údajov a s tým súvisiace vaše práva.

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne v zmysle predpisov európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov (ZoOOU). Okrem toho neukladáme viac údajov ako je potrebné a pokiaľ možno anonymne.

Zakliknutím políčka „Akceptovať“ v dialógovom riadku, potvrdzujete, že ste nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných zobrali na vedomie a súhlasíte so spracovaním/ukladaním vašich osobných údajov v rámci užívania tejto webovej stránky ako aj k ukladaniu potrebných Cookie.

1. Kto je zodpovedný a na koho sa môžem obrátiť?

My - VNG Slovakia, spol. s.r.o. – spracovávame vaše osobné údaje a sme týmto zodpovední. Kontaktujte nás na tejto adrese:

VNG Slovakia, spol. s r. o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava

Tel: +421 243 633 125
Fax: +421 243 413 130
office@vng-slovakia.sk

2. Aké osobné údaje ukladáme ?

V rámci návštevy tejto internetovej/webovej stránky zhromažďujeme/ukladáme osobné údaje. Konkrétne sú to: osobné údaje (napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie), príslušnosť k firme a zaradenie v rámci firmy, vaša IP-adresa ako aj ostatné, porovnateľné údaje s uvedenými kategóriami.

Pri návšteve tejto webovej stránky sú zaznamenané okrem vašich prístupových údajov (URL webovej stránky z ktorej bol súbor vyžiadaný), názov zvoleného súboru, dátum a čas požiadavky, prenesený objem súborov, štatút prístupu, použitý internetový prehliadač a IP-adresa počítača, z ktorého bola vyslaná požiadavka.

3. Čo robíme s Cookie?

Cookie sú textové súbory, ktoré sú ukladané/zhromažďované na koncovom zariadení a ktoré nám umožňujú analyzovať využívanie webovej stránky. Väčšina cookie využívaných touto webovou stránkou, sú tzv. „dočasné cookie“. Po ukončení návštevy webovej stránky sú automaticky vymazané. Iné cookie ostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení dovtedy, kým ich sami nevymažete. Tieto cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Nasadenie/Využitie cookie nastane len vtedy, keď vy predtým udelíte váš súhlas. Zakliknutím odpovedajúceho dialógového okna v rámci informácie o cookie na tejto webovej stránke vyjadrujete výslovne váš súhlas s (tzv. „Opt-In-procesom“).  Prosím vezmite na vedomie, že bez nasadenia cookie nemôžete používať túto webovú stránku.

4. Čo sú to etracker?

Na tejto webovej stránke využívame služby etracker GmbH Hamburg Nemecko (www.etracker.com) k analýze užívateľských dát. Pritom sú nasadené cookie, ktoré umožňujú statickú analýzu využívania tejto webovej stránky prostredníctvom jej návštevníkov ako aj ukazovatele užívateľských obsahov alebo reklamy. Cookie neobsahujú informácie, ktoré by viedli k identifikácii užívateľa.

Údaje spracované etracker budú s naším poverením spracované a ukladané výlučne v Nemecku a tým podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom o ochrane údajov a štandardov. etracker boli v tejto súvislosti nezávisle overované, certifikované a označené pečiatkou ePrivacyseal.

Nakoľko je pre nás veľmi dôležité súkromie našich návštevníkov, je IP-adresa pri etracker čo možno najskôr zaradená ako anonymná a prihlasovacie údaje a rozpoznanie zariadenia pri etracker pretransformované na jednoznačný ale osobe nepriradený kľuč. Iné použitie, zhromažďovanie s ostatnými údajmi alebo poskytnutie tretím osobám sa neuskutoční prostredníctvom etracker.

Ďalšie informácie o ochrane údajov pri etracker nájdete tu.

5. Na čo používame konverziu tracking?

Táto webová stránka využíva Google Conversion Tracking. Pritom je prostredníctvom Google Adwords uložený cookie na váš počítač, pokiaľ ste si vyhľadali našu webovú stránku cez odkaz vyhľadávača Google. Tieto cookie strácajú platnosť po 30-tich dňoch a neslúžia na identifikáciu vašej osoby. Pokiaľ navštívi užívateľ určité webové stránky zákazníka Adwords a cookie ešte neprebehli, môžu Google a zákazník rozpoznať, že užívateľ klikol na odkaz a bol na túto stránku presmerovaný. Jednotliví zákazníci Adwords obdržia odlišné cookie. Cookies týmto nemôžu byť sledované cez webové stránky Adwords-zákazníkov. Informácie získané pomocou konverzie-cookie slúžia k vytváraniu štatistík-konverzie pre zákazníkov Adwords, ktorý sa rozhodli pre konverziu-tracking. Zákazníci Adwords sa dozvedia o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na ich odkaz a boli presmerovaný na stránku označenú konverziou-tracking-dňom. Nedostanú však informácie prostredníctvom ktorých by mohli byť ich užívatelia identifikovaní. Poučenie o ochrane údajov Google ku konverzii-tracking získate tu.

6. Ako je to so zdieľaním?

Ponúkame Vám prostredníctvom našej webovej stránky možnosť zdieľať určité obsahy na sociálnych sieťach. K tomuto využívame Drupal Plugin AddToAny-Bookmark & Share.

V rámci týchto Plug-in sú vyvolané osobné údaje len vtedy, ak sa prihlasujete a využívate rôzne sociálne siete. K tomu potrebujete užívateľské konto a musíte sa prihlásiť cez prihlasovacie údaje. Zodpovednosť za sociálne siete nie je na nás, ale prislúcha jednotlivým prevádzkovateľom. Pri využívaní sociálnych sietí vás preto odporúčame na ich vyhlásenie o ochrane údajov.

AddToAny neukladá osobné údaje. Nedostávame údaje od AddToAny alebo údaj,  ktoré vznikajú pri využití tlačidla Share.

7. Ako je to s YouTube?

Naša webová stránka využíva Plugin stránky YouTube. YouTube spravuje Google.

Pokiaľ navštívite jednu z našich stránok, ktoré sú vybavené YouTube-Plugin, vytvorí sa spojenie medzi serverom YouTube a bude mu oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Keď ste zároveň prihlásený na váš účet YouTube, je YouTube schopný vaše surfovanie/prehľadávanie na internete priradiť vášmu osobnostnému profilu. Pokiaľ si to neželáte, môžete tomu zamedziť tým, že sa z vášho YouTube účtu odhlásite.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na stránke YouTube.

8. Ako je to s Twitter-om?

Aby sme mohli na našom účte Twitteru zobrazovať „Tweets“ zakomponovali sme tzv. Twitter-Widget“ na našej webovej stránke.

Pri využívaní našej webovej stránky je vytvorené spojenie k Twitteru a sú prenášané Log-údaje. Okrem toho sa ukladá cookie na vašom počítači.

Twitter začína, podľa vlastných údajov po maximálne 10-tich dňoch s vymazaním, zrušením identifikácie alebo spracovaním týchto údajov. Tento proces môže trvať až týždeň. Ďalšie informácie k tomu nájdete tu.

9. Odkiaľ získame vaše údaje ?

Spracovávame osobné údaje, ktoré sú nám v rámci návštevy tejto webovej stránky alebo inými spôsobom k dispozícii. Okrem toho sú spracovávané údaje od záujemcov, ktorí nás kontaktujú.

10. Prečo spracovávame vaše údaje a na akom právnom základe?

Pre spracovanie vašich osobných údajov existujú viaceré podklady:

  • V prvom rade sa ukladajú vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Vaše údaje sú spracované výlučne v rámci udeleného súhlasu a len za účelom, ktorý ste odsúhlasili. Takýto účel je napríklad zasielanie informačných materiálov, používanie potrebných cookie a informácie a pozvánky na podujatia.
  • Aby sme si voči Vám splnili povinnosti mimo zmluvy, musíme ukladať vaše údaje. Spracovanie/ukladanie údajov na realizáciu predzmluvných opatrení sa uskutočňuje v zmysle vašej požiadavky. Tu je potrebné zmieniť predovšetkým spracovanie na základe žiadosti o pracovné miesto.
  • Pokiaľ je to potrebné ukladáme vaše osobné údaje nad rámec samotného plnenia zmluvných alebo zákonných povinností k ochrane oprávnených záujemcov od nás alebo tretích osôb. Sem patria napríklad vnútropodnikové štatistické účely, optimalizácia našej online-ponuky a naša prezentácia na internete a organizácia podujatí.

11. Kto dostane vaše údaje?

V rámci firmy získajú prístup k vašim údajom tie oddelenia, ktoré ich potrebujú k naplneniu našich zákonných a zmluvných povinností.

Vaše osobné údaje sú okrem toho poskytované prevádzkovateľovi (predovšetkým spracovateľovi zákazky) a pomocným silám. To sú hlavne IT-pracovníci a dodávatelia ale čiastočne aj agentúry, ktoré organizujú podujatia a tlačiarne. Takéto sprostredkovanie sa uskutoční na základe oprávnených záujemcov alebo v zmysle ich súhlasu.

V rámci využívania YouTube a Twitter sú prenášané vaše údaje aj do USA. Obidve firmy sú certifikované pod „Privacy Shield a tým zabezpečujú ochranu údajov na európskej úrovni.

Predaj alebo iný spôsob uvedenia na trh sa neuskutoční.

12. Ako dlho sú vaše údaje uložené/zaznamenané?

Spracovávame a ukladáme vaše osobné údaje tak dlho ako je potrebné. To konkrétne znamená, že spravidla sú vaše údaje uložené 30 dní.

Ak sa naplnil základný zámer, tak budú vaše údaje vymazané, iba že by bolo potrebné ďalšie spracovanie na dobu určitú. Pritom treba spomenúť napríklad splnenie obchodno-právnych a daňových lehôt na archiváciu (Obchodný zákonník, odvodové predpisy, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu - archivácia až na 10 rokov) ako aj uchovanie dôkazných materiálov v rámci zákonných predpisov a predpisov o premlčaní (až do 30 rokov – pravidelná premlčacia doba je 3 roky).

13. Aké práva máte vy ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte rôzne práva:

  • právo na prístup k informáciám (čl. 15 Nariadenia GDPR)
  • právo na opravu (čl. 16 nariadenia GDPR)
  • právo na vymazanie / právo „na zabudnutie“  (čl. 17 nariadenia GDPR)
  • právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 nariadenia GDPR)
  • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia GDPR)
  • právo namietať (čl. 21 nariadenia GDPR)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia GDPR)

Vaše práva podliehajú niektorým výnimkám zo zákona. Tak ak je vaše právo obmedzené napríklad z dôvodu vedeckého alebo historického výskumu a štatistických účelov (§ 27 odsek 5 ZoOOU). Ďalšie výnimky sú okrem iného § 30 ZoOOU a čl. 17 odsek 3 nariadenia GDPR.

Detailné informácie o vašom práve namietať podľa čl. 21 nariadenia GDPR nájdete na konci tohto odseku „Vaše právo namietať“.

Cez to všetko pre prípad, že boli zhromažďované vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas voči nám kedykoľvek odvolať. Pritom je potrebné brať do úvahy, že takéto odvolanie je platné len do budúcnosti a do daného dátumu spracované údaje ostávajú právoplatné.

14. Ste povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje?

V rámci dopytu potrebujeme vaše údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie vašej požiadavky, ako aj na nadviazanie kontaktu a na splnenie s tým súvisiacich záväzkov ako aj údaje, ktoré musíme ukladať v zmysle zákona.

Bez týchto údajov nie sme spravidla schopní spracovať vašu požiadavku ani vás kontaktovať.

15. Existuje automatické rozhodovanie?

V zásade neexistuje automatické rozhodovanie. Ak by sme takýto proces zaviedli v niektorých výnimočných prípadoch, budeme vás vopred o tom zvlášť informovať, pokiaľ je to zákonom stanovené.

16. Informácia v prípade zmeny účelu

Ak sa zmení dôvod spracovania vašich osobných údajov, budeme vás samozrejme o tom hneď informovať.

 

VAŠE PRÁVO NAMIETAŤ

1. Právo namietať v jednotlivom prípade

Konkrétne to znamená, že už spomenuté právo namietať v zmysle čl. 21 nariadenia GDPR máte kedykoľvek z dôvodov, ktoré vzniknú z vašej osobitej situácie, odvolať spracovanie vašich osobných údajov. Avšak to platí iba pre prípady, kde podlieha spracovanie údajov  verejnému záujmu alebo sa uskutočňuje na základe porovnania záujmov (čl. 6 odsek 1 písmeno e alebo f nariadenia GDPR). Podobne sa to správa pri odpovedajúcom profilovaní.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu vašich osobných údajov, nebudeme ich ďalej spracúvať. Ibaže by sme vedeli predložiť presvedčivé ochranné dôvody na spracovanie , ktoré prevažujú nad vaše záujmy, práva a slobody alebo spracovanie slúži k uplatneniu, vykonaniu alebo obhajobu právnych nárokov.

2. Právo namietať voči spracovaniu na účel priamej reklamy

V zmysle čl. 21 odsek 2 nariadenia GDPR máte ako dotknutá osoba pre prípad, že vaše osobné údaje budú použité na priamu reklamu, právo kedykoľvek namietať. To platí aj pre profilovanie pokiaľ to má spojitosť s priamou reklamou.

Pokiaľ využijete toto právo namietať, nebudeme ako zodpovední ďalej pre tento účel spracovávať vaše osobné údaje.

3. Na koho mám smerovať námietku?

Námietka nepodlieha žiadnemu špecifickej forme/vzoru a má byť čo najskôr adresovaná na:

VNG Slovakia, spol. s r. o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
office@vng-slovakia.sk